Hướng dẫn

Hệ thống vũ khí thần sa

25-05-2017

I.NPC liên quan.

  • Tiến hành nâng cấp tại NPC nâng cấp - Thành Chính

II.Cách sở hữu thần sa.

Có thể mua tại NPC Cửa Hàng - Thành Chính

Giá: 200 Thần sa - vô hạ dẫn

Yêu cầu: Danh vọng vũ khí tần lăng cấp 3 (Có được khi sử dụng hòa thị bích)

III.Các dòng kỹ năng thần sa.

  • Mỗi dòng thần sa đều sẽ mức điểm tối đa và tối thiểu các bạn cần lưu ý

Option thần sa

Thông số

Chỉ số tối thiểu

Chỉ số tối đa

Dòng 1 Sinh lực tối đa 10% 100%
Dòng 2 Phát huy lực tấn công cơ bản 5% 20%
Dòng 3 Vật công ngoại điểm 500 2000
Vật công nội điểm 500 2000
Dòng 4 Vật công ngoại % 20 120
Vật công nội % 20 120
Dòng 5 Chí mạng 1 500
Dòng 6 Tấn công khi đánh chí mạng % 1% 50%

IV.Nguyên liệu nâng cấp.

Hoạt Động Thu Thập: Thần sa - vô hạ dẫn: Hoạt Động Rương Phú Quý , Sự kiện [Trồng Cây] , Hệ Thống BOSS

Hoạt Động Thu Thập: Mảnh ghép vũ khí: Hoạt Động Rương Phú Quý , Hệ Thống BOSS

Option thần sa

Thần sa - vô hạ dẫn siêu cấp

Thần sa - vô hạ dẫn

Mảnh ghép vũ khí

Kim Nguyên Bảo Đại

Tỷ lệ Thành Công

Nâng Thần Sa 1 Dòng 0 50 50 5 70%
Nâng Thần Sa 2 Dòng 0 100 100 5 40%
Nâng Thần Sa 3 Dòng 0 150 150 5 15%
Nâng Thần Sa 4 Dòng 0 200 200 5 10%
Nâng Thần Sa 5 Dòng 200 1000 1000 20 10%
Nâng Thần Sa 6 Dòng 500 2000 2000 50 10%

V. Nguyên liệu tẩy chỉ số

Áp dụng cho vũ khí thần sa từ 1 tới 4 dòng 

 

Thần sa - vô hạ dẫn

Mảnh ghép vũ khí

Kim Nguyên Bảo ( Đại )

Số nguyên liệu 20 20 5

 

Áp dụng cho vũ khí thần sa từ 5 tới 6 dòng

 

Thần sa - vô hạ dẫn siêu cấp

Thần sa - vô hạ dẫn

Mảnh ghép vũ khí

Kim Nguyên Bảo ( Đại )

Số nguyên liệu 10 50 50 10

 

VI. Đổi vũ khí

 

 

Kim Nguyên Bảo Đại

Tỷ lệ thành công
Vũ Khí Thần Sa 0 Dòng 10 100%
Vũ Khí Thần Sa 1 Dòng 20 100%
Vũ Khí Thần Sa 2 Dòng 50 100%
Vũ Khí Thần Sa 3 Dòng 100 100%
Vũ Khí Thần Sa 4 Dòng 200 100%
Vũ Khí Thần Sa 5 Dòng 250 100%
Vũ Khí Thần Sa 6 Dòng 300 100%

Lưu Ý: 

  • Nâng cấp thần sa thất bại sẽ không bị hạ cấp chỉ mất nguyên liệu nâng cấp áp dụng cho vũ khí thần sa từ 1 tới 4 dòng
  • Khi nâng cấp thần sa 5 Dòng THẤT BẠI SẼ HẠ 1 CẤP và Khi nâng cấp thần sa 6 Dòng THẤT BẠI SẼ HẠ 1 CẤP
  • Chuẩn bị đầy đủ nguyên liêu như trên và cho vào ô nâng cấp
  • Tẩy chỉ số sẽ tẩy tất cả các dòng đang có tại thần sa
  • Các nhân sĩ hãy chú ý [Chỉ số tối đa] và [Chỉ số tối thiểu] để nâng cấp được vũ khí mạnh nhất
  • Các nguyên liệu được thu thập thông qua các hoạt đông ingame