Hướng dẫn

Hệ thống ngoại trang

25-08-2018

I.NPC liên quan.

  • Tiến hành nâng cấp tại NPC nâng cấp - Thành Chính

II.Nguyên liệu nâng cấp và tỷ lệ thành công.

  • Cần ngoại trang cấp thấp hơn và nguyên liệu sau để nâng cấp bật tiếp theo
Ngoại Trang

Mảnh Ngoại Trang

Tỷ lệ thành công % Đồng Thường (Vạn)
Cấp 1 Nhận được khi trùng sinh 5-6
Cấp 2 1000 100 20
Cấp 3 2000 80 20
Cấp 4 2000 70 20
Cấp 5 5000 60 20
Cấp 6 5000 40 20
Cấp 7 10000 30 20
Cấp 8 15000 15 20
Cấp 9 30000 10 20
Cấp 10 40000 5 20

Lưu Ý: 

  • Nâng cấp thất bại già lam kinh sẽ bị giảm 1 cấp
  • Mảnh ngoại trang có thể thu thập từ các hoạt động và event ingame